30. 6. 2016

Seznam návrhů mimořádných výzkumných potřeb doporučených k zadání

Schválené mimořádné výzkumné potřeby
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu (v měsících)
TB930MPO001 Analýza současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM  2 420 00020
TB930MZP001 Ekonomické vyhodnocení mobility s cílem minimalizace rizikových emisí.  1 200 00024
TB930MMR001 Koncept inteligentních měst v České republice  1 000 0006
TB940MZP001 Analýza optimálního nastavení činností kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpady  1 000 0008
TB940MZP002 Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů.  1 000 0008
TB940MZP003 Zpracování metodiky prognózování produkce odpadů  1 780 00012
TB940MZP004 Metodika certifikace výrobků a služeb ekoznačkou EŠV/ESŠ a Ekoznačkou EU  3 500 00024
TB94TACR001 Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji  280 00016
TB94TACR002 Historický kontext aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory výzkumu z veřejných zdrojů  1 500 00016
TB940MPO001 Analýza bariér zájmu o technické vzdělávání a návrhy řešení k jejich odstranění, analýza inovativních výukových metod a aplikačních postupů. Definování obsahu technického vzdělávání včetně návrhů dalšího využití  2 000 00012
TB940MPO002 Analýza vybraných německých vzdělávacích rámců, jejich porovnání s českými ekvivalenty a definování obsahů vzdělávání technických oborů požadovaných zaměstnavateli v oblasti středního školství včetně návrhů dalšího využití  600 00012
TB940MZV001 Následky svržení prezidenta Mursího v Egyptě: Krize umírněného salafistického proudu politického islámu a její možný dopad a region MENA  299 00012
TB940MZV002 Aktuální výzvy české veřejné diplomacie: utváření a šíření obrazu České republiky v zahraničí  299 00012
TB940MZV003 Soubor operativních analýz pro prioritní oblasti české zahraniční politiky  1 600 00015
TB940MZV004 Informační portál „Dokumenty československé zahraniční politiky“  1 400 00015
TB940MZV005 Zahraniční aktivity Saska na bilaterální, regionální a evropské úrovni  300 0006
TB940MZV006 Významy demokracie v politickém diskursu Ruska, Běloruska, zemí Střední Asie a Číny  400 0006
TB940MMR001 Datový model pořizování a aktualizace územně analytických podkladů  1 200 00012
TB95MPSV001 Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech  290 00011
TB95MPSV002 Analýza indikátorů cílů udržitelného rozvoje  280 0007
TB9500MD001 Stav a vývoj železničních drah – vleček v České republice  1 950 00012
TB9500MD002 Bezpečnost systému provozování drážní dopravy z hlediska lidského faktoru  1 950 00012
TB9500MD003 Modulární (kontrolní, monitorovací a majetkoprávní) systém stavu pohybových ploch letišť v české republice  1 950 0006
TB95TACR001 Návrh perspektiv společensko-vědního výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0)  1 200 00011
TB95TACR002 Podkladové analytické materiály pro potřeby hodnocení programů účelové podpory NCK a THÉTA 299 0006
TB9500MV001 Návrh způsobu udržitelnosti softwarového řešení ELZA v podmínkách jednotlivých paměťových institucí  1 200 0006
TB9500MV002 Vytvoření národních technických specifikací služeb nad prostorovými daty a metadaty  1 000 0006
TB9500MV003 Návrhy omezujících a usměrňujících pravidel pro oblast prostorových informací  1 000 0006
TB9500MV004 Vyhodnocování situace lidských zdrojů v oblasti prostorových informací a jejich připravenosti na rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace  1 000 0006
TB9500MV005 Zajištění podkladů pro vypracování návrhu doporučujících národních kurikul v oblasti prostorových informací  1 000 0006
TB9500MV006 Výzkum systému sběru dat ve veřejné správě 1 800 0006
TB950MPO001 Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) – oblast průmyslu, energetiky a materiálových zdrojů 2 000 0006
TB950MPO002 Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) – připravenost hospodářství ČR a mezinárodní kontext, logistika a digitální ekonomika, standardizace a bezpečnost systémů 2 000 0006
TB950MPO003 Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0) – oblast vzdělávání a pracovní trh 2 000 0006
TB950MPO004 Analýza připravenosti malých a středních podniků na iniciativu Průmysl 4.0 1 900 0006
TB950MMR001 Metodika sběru a hodnocení dat z oblasti kongresového cestovního ruchu 450 0006

Copyright © (2013 - 2016) Technologická agentura České republiky