Č.j.: TACR/2091/2015
11. 2. 2015

Seznam návrhů výzkumných potřeb doporučených k zadání

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČUZK)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB04CUZK001 Výzkum a vývoj metod pro kartografickou generalizaci státního mapového díla středních měřítek  8 000 00024


Ministerstvo dopravy (MD)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB0400MD001 Bezkolizní výkon dispečerského aparátu  2 000 00024
TB0400MD005 Provizorní mostní konstrukce nové generace – strategie, modernizace, vývoj  9 500 00024
TB0400MD007 Posuzování shody komponentů a aplikací ITS  4 000 00024


Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB040MMR001 Capability approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF  1 750 00018
TB040MMR002 Efekty územně determinovaných projektů  2 000 00012
TB040MMR008 Management znalostí v lokálním a regionálním rozvoji  3 000 00024


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB040MPO010 Investiční prostředí České republiky  900 00018
TB040MPO011 Propojování mikrodat k určení dopadů rozhodnutí na ekonomiku  200 00012
TB040MPO015 Specifikace a charakteristika brownfields v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, analýza současného stavu a návrh možností jejich přeměn na průmyslové, technologické resp. podnikatelské zóny či jiné využití  1 900 00018


Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB04MPSV001 Využití kapacit zařízení poskytovatelů pobytových sociálních služeb z hlediska řešení potřeb jejich uživatelů  1 500 00016
TB04MPSV004 Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací  1 500 00020
TB04MPSV006 Inovace prevence rizik k předcházení a efektivnímu řešení negativních důsledků pracovní úrazovosti a nemocí z povolání  3 500 00024


Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB040MZV002 Podpora kulturních a kreativních odvětví z fondů EU na léta 2015 - 2020  150 00012
TB040MZV003 Návrh opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční službě  300 00018
TB040MZV006 Politické a ekonomické elity zemí Východního partnerství a jejich zájmy ve vztahu k integraci s EU a Ruskem  300 0006


Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB040MZP001 Metodika prevence environmentálních rizik při nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy  800 00012
TB040MZP015 Výzkum fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) z povrchových dolů paliv a jiných nerostných surovin (vyjma kamenolomů) a návrh metodik jejich stanovení  1 950 00024
TB040MZP016 Výzkum měrných emisí TZL, PM10, PM2,5, PM1, nanočástic a PAU ze spalování tuhých paliv v malých spalovacích zařízeních při běžném provozu v domácnostech a stanovení jejich vlastností  5 000 00024


Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB04SUJB001 Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření dětských pacientů a bezpečnost radioterapie fotonovými a protonovými svazky v České republice  8 750 00024
TB04SUJB002 Reprezentativní průzkum ozáření obyvatelstva z přírodních zdrojů ionizujícího záření v bytovém fondu ČR  12 000 00024

Copyright © (2013 - 2015) Technologická agentura České republiky