Č.j.: TACR/8725/2013
9. 10. 2013

Seznam návrhů výzkumných potřeb doporučených k zadání

Český báňský úřad (ČBÚ)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB030CBU001 Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob v uhelných dolech  7 000 00024


Ministerstvo dopravy (MD)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB0300MD016 Senioři v silniční dopravě  2 990 00024
TB0300MD009 Výzkum a vývoj nových výukových, výcvikových, zkušebních a hodnotících standardů a metodik řidičů silničních vozidel  6 000 00024
TB0300MD005 Metodika hodnocení technického stavu a účinnosti filtrů pevných částic při kontrolních měřeních a provozních kontrolách ve stanicích měření emisí  2 700 00024
TB0300MD015 Výzkum a vyhodnocení vývoje bezpečnosti dopravy v ČR prostřednictvím sběru nepřímých ukazatelů bezpečnosti  3 900 00024
TB0300MD013 Optimalizace rozvoje železničního systému ČR z hlediska nových evropských přepravních potřeb  3 000 00024
TB0300MD014 Návrh prvků interoperability na regionálních tratích  3 000 00024
TB0300MD003 Zavedení zkušební metody leteckého, mobilního a statického laserového skenování pro dokumentaci a kontrolu stavebních objektů  4 000 00024
TB0300MD008 Zavádění aplikací a služeb využívající družicové navigační systémy Galileo a EGNOS v ČR  2 000 00024
TB0300MD001 Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem  6 000 00024
TB0300MD011 Integrované dopravní systémy pro zvýšení kvality a dostupnosti veřejné hromadné dopravy pro cestující  3 500 00024
TB0300MD010 Vypracování metodiky měření emisí výfukových plynů lodních motorů instalovaných na plavidlech     950 00012


Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB030MMR001 Úpravy konstrukcí panelových domů  4 200 00024
TB030MMR003 Výzkum vhodných nástrojů ke zvyšování stavební kultury  4 500 00024
TB030MMR002 Zmenšující se města a regiony v České republice  3 450 00024


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB030MPO003 Kritéria pro klasifikaci výhradních ložisek nerostné surovinové základny ČR  6 000 00036
TB030MPO004 Srovnávací kritéria současně v ČR používané klasifikace ložisek nerostných surovin a klasifikace JORC.  5 000 00036
TB030MPO005 Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovin  8 000 00036
TB030MPO007 Online řešení sporů     500 00012
TB030MPO006 Metodika přípravy, implementace a vyhodnocování Státní energetické koncepce a Surovinové politiky ČR.  4 000 00036


Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB03MPSV012 Vývoj, ověření a aplikace strukturního modelu zaměstnanosti.  5 448 00024
TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevence rizik.  2 280 00024
TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzdělávání v BOZP.  1 820 00018
TB03MPSV010 Rizikovost ekonomických činností v ČR.  2 160 00012
TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úpravy institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k právu ES a stanovení národních standardů pro jeho vzdělávání a činnost.  2 070 00024
TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP.  2 500 00024
TB03MPSV013 Zvýšení účinnosti ochrany zaměstnanců při určování množství práce a pracovního tempa.  8 000 00030
TB03MPSV003 Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  2 260 00015
TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech s využitím holistického přístupu.  2 880 00018
TB03MPSV004 Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců.  3 980 00024
TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástrojů řízení bezpečnosti u vysoce rizikových technických zařízení.  3 800 00036


Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB030MZV001 Informační portál „Dokumenty československé zahraniční politiky“     800 00036
TB030MZV004 Poválečné úpravy ´pracovních povinností´ v ČSR.     150 00012
TB030MZV002 Analýza migrace českých občanů po roce 1989     400 00012
TB030MZV005 Analýza zkušeností s optimalizací zajišťování podpůrných činností zahraniční služby (finančně hospodářská správa, správa ICT, konzulární činnosti, atd.) prostřednictvím sdružování činností do regionálních center ve vybraných zemích EU.     300 0006
TB030MZV003 Příspěvek regionálních operačních programů EU ke změně percepce obyvatel sousedního státu v česko-rakouském pohraničí     100 0009
TB030MZV007 Zahraničně-politická praxe a historická paměť (Percepce přelomových kapitol československých dějin u české veřejnosti a její dopady na zahraniční politiku ČR).  1 600 00024


Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB030MZP009 Výzkum potřeby nových metodických přístupů v souvislosti s implementací směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/18/EU (SEVESO III)  1 500 00018
TB030MZP016 Stanovení systému ochrany zemědělské půdy před biologickým a chemickým znečištěním sedimenty  3 900 00036
TB030MZP002 Stanovení nově zařazených perzistentních organických látek do příloh Stockholmské úmluvy v biologických matricích v ČR  6 000 00036
TB030MZP006 Výzkum přístupů k hodnocení společenského rizika v oblasti prevence závažných havárií  1 500 00018
TB030MZP005 Minimalizace dopadů požárních vod na životní prostředí  1 600 00024
TB030MZP014 Možnosti přírodě blízkých způsobů obnovy těžbou a deponiemi materiálů zdevastovaných území v dosud podrobně nezkoumaných krajích České republiky  3 000 00024
TB030MZP003 Zhášeče hoření ve výrobcích a ve vnitřním prostředí v ČR  5 400 00036
TB030MZP001 Emergentní polutanty ve složkách životního prostředí12 000 00036
TB030MZP007 Výzkum principů inherentní bezpečnosti investičních projektů provozovatelů nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami  1 500 00018
TB030MZP004 Metodika pro zefektivnění kontroly inspekčních orgánů v oblasti implementace evropské legislativy vztahující se na chemické látky (Nařízení CLP, REACH)  1 600 00024
TB030MZP010 Výzkum a vývoj nástrojů pro zpracování bezpečnostní dokumentace dle požadavků evropské směrnice SEVESO III provozovatelů podléhajících kontrole MŽP a ČBÚ  2 000 00024
TB030MZP011 Stanovení indikačních druhů živočichů a hub pro typy přírodních stanovišť uvedené v Katalogu biotopů ČR  2 500 00024
TB030MZP017 Zachování biologické rozmanitosti lesního prostředí: ověření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy, lesy v rámci soustavy Natura 2000 a chráněných územích  4 000 00024
TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí  2 000 00024
TB030MZP024 Metodika stanovení podmínek ochrany při využívání tepelné energie zemské kůry (GEOTERMAL)     900 00012
TB030MZP018 Příprava a zavedení sledování stavu předmětů ochrany evropsky významných lokalit  5 000 00036


Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB03SUJB002 Experimentální a analytické práce nutné pro validaci koncepce udržení roztaveného coria uvnitř TNR jako řešení konečné fáze těžké havárie pro VVER 1000/32010 000 00024
TB03SUJB001 Vypracování zobecněné metodiky pro hodnocení přípustnosti nalezených defektů během provozu v heterogenních svarových spojích zařízení jaderných elektrárnách  2 000 00018
TB03SUJB003 Metodika a kritéria pro licencování oblasti lidského faktoru na českých jaderných elektrárnách  2 500 00024


Technologická agentura České republiky (TAČR)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB03TACR001 Efektivní vyhledávání potenciálních duplicit v návrzích projektů.  3 200 00024


Seznam návrhů výzkumných potřeb doporučených k zadání
v případě dostatku disponibilních prostředků

ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB0300MD002 Nájezdové brzdové systémy v provozu, metody a zařízení pro diagnostiku  4 500 00030
TB0300MD004 Proces nastavení a ověřování kvality inovativních ITS zařízení, systémů a technologií  9 680 00024
TB0300MD006 Nové principy tvorby jednotné informační databáze ve vztahu dopravně-přepravního procesu k železniční a silniční infrastruktuře  5 000 00024
TB0300MD012 Detekce nebezpečných jevů ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravy na silniční infrastruktuře pomocí dopravně-telematických aplikací  6 050 00024
TB030MPO002 Technologie pro získávání doprovodných kovů při úpravě uranové rudy  9 500 00036

Copyright © Technologická agentura České republiky 2013