Č. j. TACR/95036-2/2015
16. 10. 2015

Seznam návrhů výzkumných potřeb doporučených k zadání

Český báňský úřad (CBU)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB050CBU001 Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam 1 999 99912


Český úřad zeměměřický a katastrální (ČUZK)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB05CUZK001 Inovace Základní báze geografických dat (ZABAGED®) 1 999 00012
TB05CUZK002 Integrace a inovace Databází bodových polí 1 999 00012
TB05CUZK003 Metrologická návaznost měření v Základní geodynamické síti 1 999 00012
TB05CUZK004 Revize a doplnění terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí 750 00012
TB05CUZK005 Grafické platformy pro systém MicroGEOS Nautil a možnosti převodu stávajících funkcí 1 350 00012
TB05CUZK006 Výzkum metodiky provádění revize údajů katastru 1 900 00012


Ministerstvo dopravy (MD)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB0500MD001 Stanovení standardu údržby vymezených druhů letištních ploch a vytvoření regulačního rámce pro prevenci a minimalizaci následků leteckých nehod při vyjetí z dráhy 1 950 00012
TB0500MD002 Vývoj a vytvoření regulačního rámce standardu mobilních návěstidel pro zajištění provozu letišť v režimu VFR noc na bázi LED návěstidel. 1 950 00012
TB0500MD003 Diagnostika a hodnocení kvality kolejového lože pomocí georadaru SIR 30 s anténou HORN 1 500 00012
TB0500MD004 Návrh systému podpory kontinentální kombinované dopravy - přepravní jednotky 1 950 0006
TB0500MD005 Rychlá spojení metropolitních oblastí: dopady (nové) dostupnosti na pracovní trh 1 950 00012
TB0500MD006 Návrh uceleného informačního systému v systému drah (železnice) pro cestujícího 1 950 00012
TB0500MD007 Optimalizace dopravních vazeb na nadmístní úrovni 1 950 00012
TB0500MD008 Požární bezpečnost vozidel kategorie M1 a N1 z hlediska jejich povinné výbavy 1 960 00012
TB0500MD009 Infrastruktura a přírodní jevy s dopadem na údržbu vozidlového parku 1 900 00012
TB0500MD010 Odbavení checkin-checkout cestujících 1 900 00012
TB0500MD011 Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících 1 900 00012
TB0500MD012 Posouzení možnosti informační podpory evidence drah a přejezdů mimo správu SŽDC 1 950 00012
TB0500MD013 Aktualizace technických podmínek pro zavádění ITS s ohledem na vývoj nových technologií 1 950 00012
TB0500MD014 Zavedení evropského standardu DATEX II pro výměnu dopravních informací 1 950 00012
TB0500MD015 eTesty2016 1 950 00012
TB0500MD016 Zkušební komisař pro provádění zkoušky z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění dle směrnice 126/2006/ES, v pozdějším znění 1 950 00012
TB0500MD017 Plán pro řízení silničního provozu na hlavních trasách s významem pro dálkovou dopravu při mimořádných situacích a plán pro zefektivnění odstraňování závažných překážek v silničním provozu na těchto trasách, a to s přeshraničními vazbami a vazbami na drážní a veřejnou osobní dopravu a na integrovaný záchranný systém (zkrácený název: ConCeRT - Czech CRoss Traffic) 1 800 00012


Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB050MMR001 Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury 1 000 00012
TB050MMR002 Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR 1 000 00012


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB050MPO001 Surovinový potenciál vybraných neevropských zemí z hlediska potřeb českého průmyslu 1 800 00012
TB050MPO002 Revize přetěžovaných a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění dalšího možného pokračování těžby, územní ochrany, obnovy krajiny a tvorby územního plánu 1 800 00012
TB050MPO003 Nové trendy ve využití surovinových zdrojů ČR a jejich potenciál pro moderní high-tech technologie vyvíjené v ČR 1 500 00012
TB050MPO004 Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucích k jejich odstranění nebo zmírnění 1 999 99912
TB050MPO005 Aktualizace rozsahu statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní kvantifikovat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR 1 800 00012
TB050MPO006 On line řešení sporů 500 00012


Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB05MPSV001 Výzkum veřejného mínění zaměřený na sladění pracovního a rodinného života a rovnost žen a mužů v oblasti rodinné politiky a trhu práce 800 0009
TB05MPSV002 Šetření o finančních nákladech rodin s dětmi (část projketu) 1 000 00012
TB05MPSV003 Dopady zavedení změn v ergonomii práce a pracovních podmínkách na zdravotní stav zaměstnanců 1 999 9999
TB05MPSV004 Analýza č. 2 o kvalitě života seniorů v České republice (návaznost na analýzu z r. 2015 a na závěry Odborné komise pro důchodovou reformu) 800 0009
TB05MPSV005 Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s tím související oblast specializací výkonu sociální práce 1 999 99912
TB05MPSV006 Analýza spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce 1 400 00012
TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči 1 400 00012
TB05MPSV008 Analýza struktury obecních bytů v ČR 600 00012
TB05MPSV009 Děti vyrůstající v nevyhovujícím bydlení - dopady bydlení na jejich studijní perspektivy a sociální uplatnění 300 0006
TB05MPSV010 Analýza současného legislativního stavu pro poskytování mikroúvěrů a návrh na změnu existující/ na vytvoření nové legislativy k možnosti poskytování mikroúvěrů zranitelným osobám pro zahájení podnikání, mikropodnikům a sociálním podnikům 500 0006
TB05MPSV011 Analýza účinnosti karenční doby v oblasti dávek nemocenského pojištění ve vztahu k dočasné pracovní neschopnosti podle zdravotních příčin, analýza nemocnosti v návaznosti na využívání indispozičního volna, zavádění, rozšíření a využití institutu indispozičního volna v prostředí pracovního trhu, návrh opatření z analýz vyplývajících, finanční dopady opatření na pojistné systémy, návrh metody vyhodnocování účinnosti opatření 500 00010
TB05MPSV012 "Výskyt a prevence rizik v nejrizikovějších odvětvích včetně rozrůstajících se tzv. ""zelených pracovních míst“" 1 999 99912
TB05MPSV013 Návrh opatření pro stanovení prevence pracovní úrazovosti v návaznosti na strukturovanou míru rizika pracovních úrazů 1 440 00012
TB05MPSV014 Kultura bezpečnosti a možnosti prevence rizik z hlediska globalizačních vlivů 1 900 00012
TB05MPSV015 Analýza možnosti flexibilizace pracovní doby a doby odpočinku 900 00012
TB05MPSV016 Analýza možnosti zavedení smírčího řízení a mediace u oblastního inspektorátu práce 950 00011
TB05MPSV017 Analýza systému provádění kontrol dočasné pracovní neschopnosti lékaři OSSZ, stanovení standardů délky trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti podle zdravotních příčin, zvýšení efektivity kontrol posuzování dočasné pracovní neschopnosti 1 999 99910
TB05MPSV018 Identifikace rozvojových potřeb zaměstnavatelů v oblastech rozvoje lidských zdrojů a podnikového řízení 1 000 00012


Ministerstvo vnitra (MV)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB0500MV001 Dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a systému elektronického doručování v ČR 510 00012
TB0500MV002 Vypracování analytického návrhu modelu financování datového fondu klíčových prostorových informací 500 0006
TB0500MV003 Vypracování certifikované metodiky pro publikování prostorových informací ve formě otevřených dat 1 000 0006
TB0500MV004 Vypracování certifikované metodiky pro vyhodnocování stavu infrastruktury pro prostorové informace v České republice 500 0006
TB0500MV005 Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků 1 485 00012
TB0500MV006 Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách 1 999 99912
TB0500MV007 Analýza možností zřízení kontaktních pracovišť veřejné správy 1 999 99912
TB0500MV008 Racionalizace výkonu veřejné správy v území 1 999 99912


Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB050MZV001 Analýza modelů fungování rozvojových agentur v partnerských zemích 200 0009
TB050MZV002 Analýza možností komerční návaznosti v hlavních sektorech ZRS ČR 250 00012
TB050MZV003 Integrace trhů se zemním plynem v rámci regionu V4: současný stav a výhled 300 00012
TB050MZV004 Potenciál Íránu pro energetickou bezpečnost EU, implikace pro ČR 260 00012
TB050MZV005 Analýza kapacit transformující se občanské společnosti v Barmě a možnosti její podpory ze strany MZV 230 0009
TB050MZV006 Dělba moci mezi institucemi EU v post-lisabonském a post-krizovém období 280 00012
TB050MZV007 ČR, NATO a budoucnost kolektivní obrany v éře hybridního válčení 250 0009
TB050MZV008 Vyhodnocení česko-německého strategického dialogu a návrh perspektiv budoucí spolupráce 100 0006
TB050MZV009 Vyhodnocení česko-amerického strategického dialogu a návrh perspektiv budoucí spolupráce 100 0006
TB050MZV010 Vyhodnocení česko-polského strategického dialogu a návrh perspektiv budoucí spolupráce 100 0006
TB050MZV011 Vyhodnocení Slavkovské spolupráce a návrh perspektiv budoucí spolupráce 100 0006
TB050MZV012 Ochrana investorů a úprava urovnání sporů mezi investory a státem (ISDS) v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) 160 0006
TB050MZV013 Role krajů ČR v sousedské spolupráci 100 0006
TB050MZV014 Antarktický poloostrov, aspekty mezinárodní spolupráce při rozvoji environmentální ochrany a vědecko-technologické kooperace 120 00012
TB050MZV015 Region dálného severu a Arktidy, aspekty politicko-bezpečnostní, ekonomické a vědecko-výzkumné 100 00012
TB050MZV016 Hodnocení dosavadních aktivit ČR vůči západnímu Balkánu a návrh perspektivních oblastí 300 00012
TB050MZV017 Projekt Východního partnerství a možnosti bilaterálního působení ČR vůči jeho jednotlivým členským státům 300 00012
TB050MZV018 Vyhodnocení česko-izraelského strategického dialogu a návrh perspektiv budoucí spolupráce 100 0006
TB050MZV019 Práva LGBT osob v mezinárodním kontextu 240 00012


Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB050MZP001 Environmentální kompetence dětí 1 900 00012
TB050MZP002 Vyhodnocení početnosti a mezidruhových vazeb savců na území NP ČR a analýza vlivu a významu dotčených druhů na ekosystémy vyskytující se v zájmovém území 1 500 00012
TB050MZP003 Návrh systému mapování a monitoringu invazních druhů 1 900 00012
TB050MZP004 Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu - Lepidoptera (motýli) 1 999 99912
TB050MZP005 Metodika druhové ochrany bezcévných rostlin 900 00012
TB050MZP006 Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) 1 900 00012
TB050MZP007 Podklady pro hodnocení dopadů sportovních a rekreačních aktivit na přírodu a krajinu ve vnějších západních Karpatech ČR 1 999 99912
TB050MZP008 Metodika monitoringu a sběru dat k určení významných migračních koridorů ptáků a létajících savců na úrovni ČR 1 500 00012
TB050MZP009 Informační podpora pro realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR 1 999 99912
TB050MZP010 Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení 700 0006
TB050MZP011 Hodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury na environmentální bezpečnost 1 900 00012
TB050MZP014 Kvantifikace potenciálu snížení emisí znečišťujících látek a zlepšení kvality ovzduší v sídlech ČR pomocí dopravně-organizačních opatření ve vazbě na dosažení cílů ochrany ovzduší 1 999 99912
TB050MZP015 Metody detekce a identifikace geneticky modifikovaných rostlin v životním prostředí 800 00012
TB050MZP016 Vývoj metody a softwarového nástroje pro zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A a/nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií 1 800 00012
TB050MZP017 Vývoj metodiky sledování a prioritizace endokrinních disruptorů 1 999 99912
TB050MZP018 Odvozování N-letých průtoků na nepozorovaných povodích 1 950 00012
TB050MZP019 Návrh postupů evidence faktických povodňových škod v ČR 1 700 00012
TB050MZP020 Metody pro komplexní sledování prioritních a emergentních polutantů ve vodních ekosystémech pro účely monitoringu dle směrnice 2000/60/ES a dceřinných směrnic 1 999 99912
TB050MZP021 Návrh metodiky pro zjištění environmetálních přínosů implementace dobrovolných nástrojů v podnicích a jejich finanční vyčíslení včetně zjištění současného stavu 1 000 00010


Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB05SUJB001 Mapování a kontrola radiačních veličin (s využitím multikoptéry – DRON) v rámci kontroly provedené sanace po těžbě a úpravě uranové rudy v o.z. TÚU, s.p. DIAMO Stráž p.R. 1 000 00012
TB05SUJB002 Výzkum optimálních postupů k identifikaci pracovišť s možným zvýšeným ozářením z radonu pro implementaci směrnice Rady EU 2013/59/EURATOM 1 100 00012


Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Další poskytovatelé v oblasti realizace programů výzkumu a vývoje
ID výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby Celková cena projektu (v Kč) Doba trvání projektu
TB05TACR001 Implementace principu PCP do IS BETA 1 990 00012

Copyright © (2013 - 2015) Technologická agentura České republiky