Č.j.: TACR/8325/2012

Seznam výzkumných potřeb schválených k zadání

Resort Číslo výzkumné potřeby Název výzkumné potřeby
Český báňský úřad (ČBÚ) TB020CBU001 Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) TB02CUZK002 Integrace nové techniky a technologie do procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním
TB02CUZK003 Integrace polohových, výškových a tíhových základních bodových polí České republiky
TB02CUZK004 Vytvoření tezauru pro obor zeměměřictví a katastru nemovitostí
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) TB02MPSV005 Vývoj dětí v náhradním výchovném prostředí
TB02MPSV011 Nové formy pracovních rizik a ohrožení člověka kombinovaným působením jednotlivých faktorů pracovního prostředí v pracovním systému a jejich prevence
TB02MPSV013 Adaptace ve stáří ve vztahu ke zdravotnímu stavu a stupni závislosti a etické hodnoty při posuzování stupně závislosti
TB02MPSV014 Vliv moderních nefarmakologických metod léčby kardiovaskulárních onemocnění na délku pracovní neschopnosti
TB02MPSV015 Míra potřeby zdravotně sociálních služeb pro zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti u osob starších 50 let a její časová a finanční náročnost
TB02MPSV016 Řešení negativních efektů intervencí ze strukturálních fondů (s důrazem na Evropský sociálních fond - ESF)
TB02MPSV017 Analýza ekonomických důsledků rozvodu pro oba manžele
TB02MPSV019 Zvyšování efektivnosti Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 až 2017
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) TB020MMR021 Podpora tvorby zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu
TB020MMR022 Výzkum regionů postižených snížením životní úrovně
TB020MMR023 Vlivy nových technologií na sídelní strukturu, na strukturu sídel a na jejich spolupráci v sídelní struktuře
TB020MMR024 Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst
TB020MMR025 Metody aplikace podmínek udržitelného rozvoje v území
Ministerstvo vnitra (MV) TB0200MV026 Vývoj softwaru pro popis archiválií na základě nových Základních pravidel pro zpracování archiválií
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) TB020MZV028 Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA
TB020MZV029 Percepce výkonu kontrolních a sankčních režimů státní správou založená na veřejných informacích
TB020MZV030 Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí
TB020MZV031 Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentu
TB020MZV032 Analýza možností a způsobů uplatnění transformačních zkušeností ČR v bilaterální i multilaterální rozvojové spolupráci
TB020MZV033 Návrh metodiky pro sběr statistických dat a vykazování oficiální rozvojové pomoci ČR v souladu se stávajícími národními i globálními systémy a metodikami (OECD/DAC,IATI, ČSÚ, MF)
TB020MZV034 Analýza možností třístranné spolupráce mezi ČR, SRN a Polskem
TB020MZV035 Čínská ekonomická a rozvojová diplomacie vůči oblasti sousedství EU
TB020MZV036 Perspektivy transformace struktur a kapacit bezpečnostního a obranného průmyslu ČR s ohledem na dynamiku legislativních, technologických i konkurenčních proměn tohoto segmentu v unijním rámci a v kontextu nezbytnosti zachování klíčových vojensko-bezpečnostních atributů státní suverenity
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) TB02SUJB037 Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany při nenádorové radioterapii v České republice
TB02SUJB038 Optimalizace ozáření obyvatel a pracovníků z pracovišť s přírodními zdroji ionizujícího záření v České republice
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) TB020MZP039 Analýza vztahu hodnocení rizik a administrativní zátěže v oblasti biotechnologií
TB020MZP041 Environmentální a hospodářská rizika invazního druhu škeble asijská (Sinanodonta woodiana) v České republice a metody jeho eliminace a prevence šíření
TB020MZP042 Hodnocení efektivnosti výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti nastavení integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR)
TB020MZP045 Návrh alternativních managementů pro ekosystémy sekundárních bezlesí v ZCHÚ
TB020MZP048 Revize recentního rozšíření a stavu nezvěstných rostlin a živočichů červeného seznamu
TB020MZP049 Vliv teplotních extrémů a tepelného znečištění na vyhodnocení ekologického stavu toků podle Rámcové směrnice o vodách
Ministerstvo dopravy (MD) TB0200MD051 Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů
TB0200MD052 Analýza dopadů aplikace Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury na pozemní komunikace v ČR mimo síť TEN-T
TB0200MD055 Dopady použití automobilových benzinů s vysokým obsahem bioetanolu z hlediska kontrol vozidel v provozu
TB0200MD056 Tvorba technické předpisové základny pro bezpilotní prostředky
TB0200MD058 Metodika prognózy vývoje poruch cementobetonové vozovky postiženého AAR a návrhu ekonomické údržby a opravy
TB0200MD059 Dopravní telematiky pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v silničním provozu
TB0200MD061 Mobilitní služby nové generace pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy v ČR
TB0200MD062 Zvýšení samovysvětlitelnosti pozemních komunikací pomocí optimalizace směrových návrhových prvků
TB0200MD063 Výzkum rizikových faktorů, které predikují nehodovost řidičů motocyklů v ČR
TB0200MD065 Stabilizace veřejné dopravy ve vztahu k veřejným rozpočtům
TB0200MD066 Technicko-ekonomická analýza návrhových parametrů pozemních komunikací

Copyright © Technologická agentura České republiky 2013